جورج اورول. • «در روزگاری که دروغ یک واقعیت عمومی است، به زبان آوردن حقیقت یک اقدام انقلابی است.»

جورج اورول
• «در روزگاری که دروغ یک واقعیت عمومی است، به زبان آوردن حقیقت یک اقدام انقلابی است.»
• «همه حیوانات برابرند اما بعضی برابر ترند
@shabcheragh_monthly