🔺دعوت به پنجمین همایش ملی روز علوم اجتماعی؛ مسائل و چالش‌های آموزش علوم اجتماعی در ایران

🔺دعوت به پنجمین همایش ملی روز علوم اجتماعی؛مسائل و چالش‌های آموزش علوم اجتماعی در ایران
💢13 و 14 آذر 97
💢دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی

https://goo.gl/2dn2ZM

@iran_sociology