دوچرخه مخصوص بانوان ساخت دختران دانش آموز نخبه دبیرستانی در جشنواره بین‌المللی ابن‌سینا که در تهران در حال برگزاری است

دوچرخه مخصوص بانوان ساخت دختران دانش آموز نخبه دبیرستانی در جشنواره بین‌المللی ابن‌سینا که در تهران در حال برگزاری است

دوچرخه مخصوص بانوان ساخت دختران دانش آموز نخبه دبیرستانی در جشنواره بین‌المللی ابن‌سینا که در تهران در حال برگزاری است.