بیتا مدنی.. صلح، ورزش و خواست‌های جنسیتی زدوده زنان.. گروه صلح انجمن جامعه شناسی ایران

بیتا مدنی

صلح، ورزش و خواست های جنسیتی زدوده زنان

گروه صلح انجمن جامعه شناسی ایران

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 دی ماه ۱۳۹۷
@sociologyofpeace