- مهمت چرا (توی نقاشیت) برای بابا دست و دهن نکشیدی؟.. - تا با مامان که دعواش میشه فحش نده کتکش نزنه!

- مهمت چرا (توی نقاشیت) برای بابا دست و دهن نکشیدی؟.. - تا با مامان که دعواش میشه فحش نده کتکش نزنه!

- مهمت چرا ( توی نقاشیت) برای بابا دست و دهن نکشیدی؟

- تا با مامان که دعواش میشه فحش نده کتکش نزنه!