غزل شماره ۳. *یوسف (عبری)، معنی: خواهد افزود!

غزل شماره ۳
*یوسف (عبری)، معنی: خواهد افزود!