غزل شماره ۳: راز دهر کمتر جو …

غزل شماره ۳: راز دهر کمتر جو …

غزل شماره ۳: رازِ دهر کمتر جو...