غزل شماره ۲۳..۷ بیت. شروع غزل با کلمه «خیال»

غزل شماره ۲۳

۷ بیت
شروع غزل با کلمه "خیال"