مروز غزل شماره ۲۳.. و دقایقی دور از اخبار و جنگ هفتاد و دو ملت

مروز غزل شماره ۲۳.. و دقایقی دور از اخبار و جنگ هفتاد و دو ملت

مروز غزل شماره ۲۳
#امروز_با_حافظ
و دقایقی دور از اخبار و جنگ هفتاد و دو ملت.


"فلان" ز گوشه نشینانِ خاکِ درگهِ ماست/
همیشه در نظرِ خاطرِ مرفهِ ماست!!