غزل شماره ۱۱.. (بیت ۷ و محل قرارگیری کاما)

غزل شماره ۱۱.. (بیت ۷ و محل قرارگیری کاما)

غزل شماره ۱۱ 🔻
#امروز_با_حافظ
(بیت ۷ و محل قرارگیری کاما)