غزل شماره ۱۱. ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست! …

غزل شماره ۱۱
ترسم که صرفه ای نبَرد روزِ بازخواست!...