غزل شماره ۱۵.. درویش، نمی‌پرسی و ترسم که نباشد …/. پیداست از این شیوه که «مست است شرابت!»

غزل شماره ۱۵.. درویش، نمی‌پرسی و ترسم که نباشد …/. پیداست از این شیوه که «مست است شرابت!»

غزل شماره ۱۵🔻
#امروز_با_حافظ
درویش، نمی پرسی و ترسم که نباشد.../
پیداست از این شیوه که "مست است شرابت!"
پیداست نگارا که بلند است جنابت...