غزل شماره ۱۵. باری به غلط صرف شد ایام شبابت …

غزل شماره ۱۵
باری به غلط صَرف شد ایّامِ شبابت....