خدمت به مردم با پای شکسته. و کمی هم طعم دوربین

خدمت به مردم با پای شکسته
و کمی هم طعمِ دوربین