مرور غزل شماره ۲۰.. ما. نه رندان ریاییم و

مرور غزل شماره ۲۰.. ما. نه رندان ریاییم و

مرور غزل شماره ۲۰
#امروز_با_حافظ
ما
نه رندانِ ریاییم و
حریفانِ نفاق
آن که او عالِمِ سِر است
بدین حال، گواست

فرضِ ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم/
وآن چه گویند روا نیست، نگوییم رواست!