مرنجان دلت را. رها کن غمت را رها کن … …

مرنجان دلت را
رها کن غمت را رها کن...


https://t.me/toreyejan