شهرام ناظری / تصنیف درس سحر.. آهنگساز: جلال ذوالفنون. آلبوم: گل صد برگ

شهرام ناظری / تصنیف درس سحر

آهنگساز: جلال ذوالفنون
آلبوم: گل صد برگ
انتشار ۱۳۶۰

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم