؟

#مرگ_چه_شکلی_است؟

مرگ از نظر ما زمانی رخ می‌دهد که کالبد گِلی ِمان پویایی اش را از دست بدهد و از حرکت باز ایستد ،گرما و انعطاف جایش را به جمود و سرما بدهد .درکل وقتی که حیات از وجودمان رفت ونفس در سینه حبس شد ، نامش را مرگ می‌گذاریم .

ولی گمان میکنم این شرایط مذکور نامش مرگ نیست!
فقدان ِحیات است ، جان ظرفش را ترک میکند به سوی ِ بی سویی.. همین!

مرگ در زمان ِ حیات است که رُخ میدهد، تو باید جان داشته باشی تا لمسش کنی.

آنگاه که عشق وجودت را ترک میکند ..! اندوه و خشم، ترس و اضطراب و نا امیدی در سراسر ِوجودت ریشه می دواند... و رنجی جآن کاه ، جآنت را می‌خراشد . هیچ مرهمی نیست و هیچ نجوایی که جآنت را مرهم شود و زخمهایت را بشوید.

آنموقع است که مرگ را با تمام ِ وجود لمس میکنی . لحظه لحظه و دم به دم ، با مرگ هم پیاله ای ...


✍#رها_قندی