دور‌ نیست آن روزگار که تیراژ کتاب‌هایی چنین تخصصی ۳۰۰۰ نسخه بود! چرا این‌قدر افت تیراژ داریم؟

دور‌ نیست آن روزگار که تیراژ کتاب‌هایی چنین تخصصی ۳۰۰۰ نسخه بود! چرا این‌قدر افت تیراژ داریم؟

دور‌ نیست آن روزگار که تیراژ کتاب‌هایی چنین تخصصی ۳۰۰۰ نسخه بود! فقط سه دهه گذشته است و جمعیت کشور چندین میلیون بیشتر شده و سطح سواد و وضعیت مالی مردم هم (با همه‌ی تنگناها) بهبود نسبی داشته است. چرا این‌قدر افت تیراژ داریم؟
@Virastaar