اشتباه تایپی مهلک روی جلد یک کتاب

اشتباه تایپی مهلک روی جلد یک کتاب

اشتباه تایپی مهلک روی جلد یک کتاب. «آموزش» را «آموش» تایپ کرده‌اند.

جلد کتاب ویترین کتاب است و باید دقت مضاعف به خرج داد تا از چنین اشتباهاتی پرهیخت.
@Virastaar