«نعنا» درست است یا «نعناع»؟. هر دو درست‌اند

«نعنا» درست است یا «نعناع»؟
هر دو درست‌اند. این کلمه عربی است و اصل آن «نعناع» است اما از سده‌های دور «ع» آن در فارسی حذف شده و بسامد استفاده از «نعنا» بیشتر است.

@Virastaar