از زبان فارسی گرامی‌تر برای من نیست

از زبان فارسی گرامی‌تر برای من نیست. اما باید دانست که همه‌ی اقوام زبان خود را کامل‌ترین زبان و برتر از زبان ملل دیگر دانسته‌اند. اینکه به دام افراط بیفتیم و فارسی را برترین زبان جهان بدانیم دور از اصول زبان‌شناختی است. هر زبانی ویژگی‌ها، جذابیت‌ها، و ضعف‌های خاص خود را دارد که با اقلیم و اقتصاد و فرهنگی که در آن بالیده مرتبط است.
@Virastaar