«در هندوستان درختی است بر سر کوهی در میان دریا، و میان آن چهل در خانه است و ده در دکان.»

«در هندوستان درختی است بر سر کوهی در میان دریا، و میان آن چهل در خانه است و ده در دکان.»

عجایب‌ البلدان، ابوالمؤید بلخی، قرن چهارم هجری


«در» هزار سال پیش به‌عنوان واحد شمارش «خانه» و «دکان» به کار می‌رفته است. امروز، به‌جای آن، می‌گوییم «باب».
@Virastaar