جدیدترین نوشته‌ها

در کانادا یه نفر با ایده جالبی‌ یک خانه سالمندان را با یک پرورشگاه ادغام کرد، نتیجه این ایده خیلی‌ بهتر از اونی شد که انتظار داشت!

سالمندان دارای نوه و نتیجه‌هایی شدند که هر روز در کنارشان بودند و دیگر هیچوقت احساس تنهایی و کنار گذاشته‌شدگی نمی‌کردند!. 🇮🇷
  • گزارش تخلف

💢جستارهای نظری در باب تمدن اسلامی (۱۱۲).. ⭕️فصل سوم/فاصله جامعه‌سازی تا تمدن‌زایی

🔻جایگاه اراده آدمی در زایش‌های تمدنی (۵) …. ‌ …🔸۲- ۲) مارکسیسم. نگرش دوم نگرش جریان‌های مارکسیستی است که از مارکس و انگلس شروع شد.،،، و … به گونه‌های مختلفی این سنت فکری را ادامه دادند. در این نگرش بازهم علم انباشتی قلمداد می‌شود و باز هم خطی رشد می‌کند. این افراد میان علوم اجتماعی و طبیعی تفکیک قائل شده و علوم طبیعی را علوم دقیقه و علم اجتماعی را سرشار از ارزش‌گذاری و جهت‌گیری سیاسی و اقتصادی می‌دانند …🔸در این نگرش، مساله اصلی تضاد طبقاتی و استثمار توده‌های مردمی و کارگری توسط طبقه حاکم و نخبگان سیاسی و علمی است، در واقع مارکسیست‌ها علم را خنثی تلفی می‌کنند و تنها به روابط تولید و مصرف اشکال دارند. آنها بر این باورند که طبقه حاکم با تولید یک ایدئولوژی آرام کننده، جایگاه خود را تثبیت می‌کنند. ایدئولوژی توجیه‌گر فاصله طبقاتی و توجیه‌کننده عملکرد سیاسی و اقتصادی طبقه حاکم است. گرامشی نخبگان را توجیه‌گر نظام سیاسی و روابط تولید می‌داند، لذا ایدئولوژی و دین افیون توده‌ها قلمداد می‌شود و مانع از خودآگاهی انسان‌ها خواهد شد بر این باورست که وقتی خودآگاهی توده‌های کارگری افزایش یافت، جامعه کار ...
  • گزارش تخلف