جدیدترین نوشته‌ها

خدای دروغین یاخدای واقعی … …خلاصه‌ای ۱۷ دقیقه‌ای از فیلمی که ساختارهای ذهنی مان را در مورد «خدا» تغییر می‌دهد!

در روزگاری که «مذهب»، رنگ و لعاب دکان دین فروشی را به خود گرفته، وقت گذاشتن و را از دست ندهید …
  • گزارش تخلف

✅شجاعت در وکالت (قسمت پایانی).. ✍️بهمن کشاورز. سوگند یاد کرده‌ایم که:

«.. همیشه نظامات و قوانین را محترم بشماریم و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته باشیم.. و از اعمال نظرات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نماییم..». 🔹همچنین ما مکلف هستیم که کارهای معاضدت قضایی را که از طرف کانون و دفاع از متهمین را که از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ما ارجاع می‌شود، به خوبی و با علاقمندی انجام دهیم (بند۲ ماده ۷۸ آیین نامه لایحه استقلال). همچنین اگر مرتکب خیانتی نسبت به موکل خود شویم مجازات ما محرومیت دایمی از شغل وکالت خواهد بود (قسمت اخیر بند۳ ماده ۸۲ آیین نامه لایحه استقلال کانون ناظر به بند ۶ ماده ۷۶ همین آئین نامه). 🔹پس باید به خاطر داشته باشیم که وقتی وکالت کسی را به طور تعیینی پذیرفتیم یا به عنوان وکیل تسخیری فردی برگزیده شدیم، باید آنچه را در حد توان داریم- بدون توجه به ملاحظات مختلف – در دفاع از موکل انجام دهیم.. 🔹و اگر از غوغای عوام یا طعنت خواص در بیم و هراسیم باید از آغاز از پذیرش وکالت خودداری کنیم و حتی در مورد وکالت‌های تسخیری هم با تشریح و ایضاح ضعف و ترس خود برای دادگاه موجبات معافیت خود را از تقبل دفاع فراهم آوریم.. 🔹پذیرفتن دفا ...
  • گزارش تخلف