جدیدترین نوشته‌ها

حجم نقدینگی دلاری در سال ۱۳۹۸

حجم نقدینگی دلاری در سال ۱۳۹۸
طی یکسال گذشته حجم نقدینگی (بر حسب دلار) به سطح سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۱ رسیده است و این به معنای انقباضی شدن حجم ریال در برابر هر دلار است. به نظر میرسد سیاستگذار هم به دنبال چنین مسئله‌ای باشد تا حجم نقدینگی ریالی، توان گسترده خرید در برابر دلار نداشته باشد …حجم دلاری نقدینگی در انتهای آذرماه سال جاری در حدود ۱۳۳ میلیارد دلار بوده و پیش بینی میگردد تا انتهای سال در همین حدود (۱۳۶ میلیارد دلار) باقی بماند.. با توجه به رشد احتمالی نقدینگی ریالی ۲۲ درصدی در سال ۱۳۹۸، و سه سناریوی رشد دلار غیررسمی ۲۰، ۳۵و ۵۰ درصدی برآورد میگردد حجم دلاری نقدینگی در سال ۱۳۹۸ در بازه ۱۱۱ الی ۱۳۹ میلیارد دلار قرار گیرد …عباس دادجوی توکلی. ...
 • گزارش تخلف

🔴جرایم در حکم کلاهبرداری👇👇👇👇👇. 🎋🎋🎋🎋

👈ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ.۲ 👈ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ. ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ. ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ!.۳ 👈 ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎ.۴ 👈 ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.۵ 👈 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ!.۶ 👈ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ.۷ 👈ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﯿﻦ.۸ 👈ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ.۹ 👈 ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ.۱۰ 👈 ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ.۱۱ 👈 ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ. ﻧﻘﺪﯼ ﻭ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ.۱۲ 👈ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮﺭﺙ.۱۳👈 ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ.۱۴ 👈ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ.۱۵ 👈 ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾ ...
 • گزارش تخلف

⭕نڪات مهم آزمونے.. 🔴👈تعلیق ۴ نو؏ است. 👇👇👇👇

در انشاء. ایجاب و قبول عقد نمے آید خود انشاے عقد موڪول مےگردد بر حصول معلق علیہ، پس وقتے هنوز قصدے انشا نشده عقدے محقق نگردیده است طرفین توافق میڪنند اگر معلق علیہ حصول شد، تازه عقدے را منعقد ڪنند.۲⃣👈تعلیق در منشاء. منظور این است ڪه ایجاب و قبول مے آید عقد منعقد میگردد ولے هنوز محقق نمیگردد (* بین انعقاد و تحقق عقد تفکیک قایل شوید*) ولے اثر عقد موڪول مے شود به تحقق معلق علیہ مانند اینڪه، الف به ب میگوید خانہ ام را به توفروختم اگر وڪالت قبول شوے، و ب نیز قبول را انشا مے ڪند.۳⃣👈تعلیق در اثر. آقای دڪتر شهیدے معتقدند حسب تعریف ماده ۱۸۹ بین اثر و تاثیر باید تفڪیڪ قائل شد و تنها مصداق تعلیق در اثر را «وصیت عهدے» مینامند در این نوع تعلیق ایجاب می‌آید تاثیر می‌آید اثر معلق بر فوت و قبول است این تقسیم بندی فقط طبق نظر دڪتر شهید و دڪتر ڪاشانی است.۴⃣👈تعلیق در انحلال. ڪه همان شرط فاسخ مے باشد. 💐💐💐. ...
 • گزارش تخلف

Mohammad Mahdi:. ♻️انوا؏ وقت رسیدگے👇👇👇. عادے

💯👈وقت خارج از نوبت. 💯👈وقت فوق العاده. 💯👈وقت احتیاطے. 🔴تعریف وقت عادے:. منظور از وقت عادے، وقتے است ڪه با هدف رعایت عدالت به ترتیب دفتر اوقات دادگاه، روز و ساعت معینے براے رسیدگے، از قبیل تعیین و به اصحاب دعوا یا وڪلاے آنان ابلاغ مے شود. تعیین وقت پیش بینے شده در ماده ۶۴ قانون آئین دادرسے مدنے مصداقے براے وقت عادے است. وقت خارج از نوبت:. منظور از وقت خارج از نوبت، وقتے است ڪه از لحاظ زمانے مناسب‌تر از اوقات عادے است چرا ڪه بدون توجه به ترتیب دفتر اوقات دادگاه تعیین مے شود و بنابراین نزدیڪ‌تر از وقتے است ڪه دفتر نشان مے دهد، البته باید توجه داشت ڪه هرچند خارج از نوبت نزدیڪ‌تر از وقت عادے است اما الزاما نزدیڪ‌ترین وقت نمے باشد مگر در مواردے از قبیل ماده ۱۰۰ قانون آئین دادرسے مدنے ڪه نزدیڪ‌تر از وقت عادے الزاما نزدیڪ‌ترین وقت نیز مے باشد. (نمونه ماده ۱۷۷). ...
 • گزارش تخلف

بعضی وقتها صبح که از خواب بلند میشی غم عالم رو دلته!. حس می‌کنی بهار دلت خزان شده!

بعضی وقتها هم خیلی بی علت شاد و سرخوش صبحت رو شروع می‌کنی انگار قراره بهترین اتفاق زندگیت بیافته!. دوست من!. امروز با هر حالی که بیدار شدی اختیار زندگیت رو به دست بگیر و شاد و سرخوش یکی دیگه از هفته‌های اسفند ماه رو به امید خلق بهترین اتفاق زندگیت شروع کن و هفته‌ای عالی برای خودت بساز!. 💟 ...
 • گزارش تخلف

💎 چند بار این شکوه و شکایت را شنیده‌اید که می‌گویند: آیا زندگی همه‌اش همین است؟

🔹 فضانوردان آپولو که تقریبا زندگی شان را وقف فرود آمدن بر روی کره ماه کرده بودند در آن لحظه با شکوه، بسیار خوشحال بودند اما موقع برگشت به زمین بعضی از آن‌ها به شدت افسرده شدند …🔹 براستی چرا وضع چنین بود و آن‌ها چه توقعی داشته‌اند؟. چه هدف بزرگتری نسبت به فرود آمدن در کره ماه و کشف فضا برای آن‌ها وجود داشت که باعث افسردگی شان شده بود؟. 🔹 شاید پاسخ این سوال، این بود که هنور دنیای درون خود را کشف نکرده و از عمق ذهن و روح خود با خبر نبوده‌اند …🔹 همه‌ی ما نیازمند این هستیم که احساس پیوسته‌ای از رشد روحی و روانی خود داشته باشیم.. 🔹 چنین احساسی به مثابه غذایی است که روح ما از آن تغذیه می‌کند.. 👈 وقتی در حال رسیدن به هدفی هستیم که مدت‌ها در تعقیب آن بوده‌ایم، مطمئن باشیم که آینده جدیدی را برای خود رقم زده‌ایم …📚 برگرفته از کتاب ۳۶۵ گام تا موفقیت. 👤 آنتونی_رابینز. 🆔 Mag. iNoti. ir. ...
 • گزارش تخلف

🌹. اول هفته تون عالی. الهے بهترین لحظه‌ها

در انتظارتون باشه. الهے هرگز لبخند از رو. لباتون نیفته. الهے خوشبختی، مثل سایه. همراهتون باشه. الهے امروزتون پر باشه. از خبرای خوب و اتفاقای زیبا💐.
 • گزارش تخلف

🌹. صبحتون عالی. امروزتون سرشارمهربانی❤

🌺🍃ان شالله امروز پراز. 🌺🍃خیر و برکت باشه. 🌺🍃دلتون به پاکی صبح. زندگیتون. سرشار از آرامش🌹🍃. شنبه تون. پراز سلامتی و شادی 🌹🍃.
 • گزارش تخلف

🌾🌿🌾 …معجزه_سپاسگزاری

هرروز صبح و شب به روزی که گذشت فکر کنید و بهترین اتفاقی که برایتان رخ داده را انتخاب کنید و آن را با صدای بلند یا در ذهنتان بخوانید و در انتها برای آن اتفاق، کلمه سپاسگزارم را سه بار تکرار کنید و با تمام وجودتان این سپاسگزاری را حس کنید. این گونه شما هرروز با سپاسگزاری به خواب می‌روید و با سپاسگزاری هم از خواب بیدار می‌شوید و با این کار اتفاقات خوب آن روز را با خود یادآوری می‌کنید … … ...
 • گزارش تخلف

🌾🌿🌾 …

این تصور زیبا از لانه‌ی لک لک در خواجه دیزج با قدمتی بیش از ۴۵ سال، بهانه‌ای شد برای درنگ در یک آموزه قرآنی باریک و پرژرفا. از این دست آیه‌ها می‌فهمیم که حیوان‌ها هم شعور و اختیار و تکلیف و پرستش و سرکشی دارند و همگام با تکامل آفرینش، به سوی خدا در حرکتند. البته در سطحی به‌مراتب ضعیف‌تر از انسان. دانستنی‌های بیشتر و جالب‌تر را در شرح همین آیه در تفسیر المیزان اثر علامه طباطبایی و تسنیم اثر آیت‌الله جوادی آملی بخوانید. آیه‌های ۱۶ به‌بعد سوره نمل، ۱۳ به‌بعد سوره رعد، ۶۸ سوره نحل و ۴۴ سوره اسراء هم در این زمینه است …. ...
 • گزارش تخلف

🌾🌿🌾.. ✅بردن ده گوهر گرانبها از روی زمین توسط جبرئیل!

✍حضرت رسول اکرم (ص) از حضرت جبرئیل علیه السلام پرسید، آیا بعد از من بر رمین نازل می‌شوی؟ عرض کرد: آری یا رسول الله (ص)، ده مرتبه نازل می‌شوم و ده گوهرگران‌بها را از روی زمین می‌برم …💠حضرت فرمودند: آن گوهرها چیست؟. 🔻 عرض کرد:.۱⃣ برکت را از زمین می‌برم.۲⃣ رحمت را می‌برم.۳⃣ حیا را از چشم زنان می‌برم.۴⃣ غیرت را از مردان‌می‌برم.۵⃣ عدالت را از میان فرمانروایان و پادشاهان می‌برم.۶⃣ راستی را از دل‌های راستگویان می‌برم.۷⃣ سخاوت و بخشش را از میان ثروتمندان و توانگران می‌برم.۸⃣ صبر را از فقرا می‌برم.۹⃣ علم و حکمت را از میان حکما می‌برم. 🔟 و ایمان را از دلهای مومنین می‌برم …📚مواعظ العددیة/ص٣٧٧ … ...
 • گزارش تخلف