شماره ۳

#زبان_تخصصی شماره 3
#تکنیک_پاسخ_به_متن
@generalenglish

در سوالات زبان تخصصی معمولا گزینه مورد نظر، تغییریافته متن است و به ندرت اتفاق می افتد که تشابه گزینه و متن، 100 درصدی باشد. این تغییر می تواند به صورت استفاده از مترادف لغات و یا اصلاحاتی در ساختار و بیان جمله نمود پیدا کند.
دو نمونه از سوالات و پاسخ کنکور ارشد سال 94 رشته های مختلف را بررسی می کنیم:

#معماری 94:
18. Since 1920, architects have looked at two things simultaneously ...
1) appearance of buildings and their forms
2) historical background and their general guidelines
3) invention of forms and their particular usage
4) originality and their technologies
خیلی سریع متن را برای عدد 1920 scan می‌کنیم که خوشبختانه عینا و تنها یکبار در متن یافت می‌شود:
Since roughly 1920, architects have had to do two things simultaneously — invent original forms using new building technologies and devise appropriate new symbolic representations for the functions they are housing.
گزینه 3، پاسخ صحیحی است که به جای
invent original forms
از
invention of forms
و همچنین بجای function از usage استفاده کرده است.
@generalenglish

#مهندسی_برق 94:
25. What is the main idea of the above passage:
1) main problems of vacuum electronics.
2) solutions for drawbacks of vacuum tubes.
3) vacuum-tube technology and its application
4) combination of an extinct device with a new technology.

سراغ جملات اولیه از پاراگراف اول می رویم:
Vacuum-channel transistor is the result of a marriage between traditional vacuum-tube technology and modern semiconductor-fabrication techniques.
همونطور که می بینید، گزینه 4 از لغات زیر به جای لغات موجود در متن استفاده کرده است:
combination » marriage
extinct » traditional
new » modern
البته همیشه الزاما خلاصه شده جمله اول و دوم، main idea نیست اما اگر متن بر اساس اصول صحیح انتخاب و طراحی شده باشه، این موضوع رخ می ده.

نکته جالب تستهای تخصصی، استفاده از مترادف ها و دانش زبان عمومی شما برای پاسخ به اینگونه تستها است.

@generalenglish
#زبان_عمومی #زبان_زیر_ذره_بین