✍🏻 امضای نامه اعتراضی به سازمان ملل درخصوص سدسازی و پیامدهای آبگیری سد در:.. 🔗 change

✍🏻 امضای نامه اعتراضی به سازمان ملل درخصوص سدسازی و پیامدهای آبگیری سد #ایلیسو در #ترکیه:

از لینک زیر اقدام کنید:

🔗 change.org/p/mr-antónio-guterres-secretary-general-of-the-united-nations-safeguarding-hoor-al-azim-lagoon