انجمن علوم سیاسی ایران:. کارگاه یک روزه تخصصی «چگونه مقاله‌ای اساسی، درست و ماندگار بنویسیم»

انجمن علوم سیاسی ایران:
کارگاه یک روزه تخصصی "چگونه مقاله ای اساسی، درست و ماندگار بنویسیم"
چهارشنبه 14 آذر 1397 به مدت شش ساعت
مدرس: دکتر حمیرا مشیرزاده
دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران

#رویداد
🌍 @InternationalRel