📙اما ادعای ما بدین قرار است: شما ناخودآگاه ندارید، هرگز ناخودآگاه نداشته‌اید

📙اما ادعای ما بدین قرار است: شما ناخودآگاه ندارید، هرگز ناخودآگاه نداشته‌اید. ناخودآگاه "چنان بود"ی نیست که یک "من "باید در آن به نمایش گذاشته شود. صورت‌بندی فروید باید واژگون شود. شما باید ناخودآگاه را تولید کنید. تولیدش کنید، یا اینکه، در عوض، با سیمپتوم های تان، با اگوی تان، و با روان کاوتان شاد باشید. هر کدام از ما با ذره ای از جفت جنینی مان کار و آفرینش می‌کنیم؛ ذره دی که آن را قاچاقی از زهدان بیرون آورده ایم و در مقام محیط آزمونگری با خود حملش می کنیم- اما با پیروی از نطفه، نیاکان، تفسیرها، و سرکوبی که هنوز ما را به آن جفت جنینی گره می‌زند، آزمونگری نمی‌کنیم. تلاش برای تولید قدری ناخودآگاه چندان آسان نیست. این اتفاق در هر جایی روی نمی‌دهد، با لغزش زبانی، با فکاهی، و حتی با رویا رخ نمی‌دهد. ناخودآگاه جوهری است که باید آفریده و گمارده شود، و به سیلان واداشته شود؛ ناخودآگاه فضایی اجتماعی و سیاسی است که باید آن را به چنگ آوریم. انقلاب ناخودآگاه را در نمایشی وحشت آور تولید می‌کند، و البته یکی از معدود روش های تولید آن است. به علاوه، ناخودآگاه هیچ ربطی به لغزش های فرویدی در گفتار یا در عمل ندارد. ناخودآگاه سوژه ای نیست که محصولات جانبی و اندکی در آگاهی تولید کند. ناخودآگاه ابژه ی تولید کردن است، باید تولید شود (مگر اینکه مانعی در کار باشد). به بیان دیگر، نه سوژه ی میلی در کار است، نه ابژه ای. خود ابژکتیویته ی میل صرفاً سیلان های خودش است. هرگز میل بسنده ای وجود ندارد. میل سیستمی از نشانه های نا دلالت گر است که سیلان های ناخودآگاه از دل آن در زمینه‌ ای اجتماعی- تاریخی تولید شده اند. هر تاگشایی و آشکارگی از میل، در هر جایگاهی که رخ دهد، مثل خانواده یا مدرسه ای در محله، نظم مستقر را محک می‌زند و امواج ضربتی را از خلال زمینه ی اجتماعی به عنوان یک کل گسیل می کند. میل، انقلابی است، چرا که همواره در پی اتصالات بیشتر است. روانکاوی هر اتصال و سرهم بندی را شل میکند و تقلیل می‌دهد؛ این همان کار روانکاوی است. روانکاوی از میل متنفر است، و از سیاست بیزار. تولید ناخودآگاه همان بیان امیال، تشکیل گفتنها، جوهر یا ماده ی شدتهاست.📙

--------------------------------------

ژیل دلوز/ یک زندگی- اسکیزوکاوی/ مترجم؛پیمان غلامی-ایمان گنجی/ ص.379-380@Kajhnegaristan