دادستان تهران:

دادستان تهران:
✅سیاست قوه قضائیه در برخورد با قاچاقچیان عمده مواد مخدر تغییر نمی کند/ضرورت تداوم برخورد قاطع با این موضوع را از سوی دادستانی تهران و پلیس https://telegram.me/lawpress