✅نگاهی به متوسط رشد سالانه جمعیت ایران در استان‌ها در بازه زمانی ۹۰ تا ۹۵.. ‏

✅نگاهی به متوسط رشد سالانه جمعیت ایران در استان ها در بازه زمانی ۹۰ تا ۹۵

خراسان جنوبی با متوسط ۳.۰۲ درصد درصدر رشد سالانه جمعیت👇
‏https://telegram.me/lawpress