✅روزنامه قانون پس از ۱۲۳ روز توقیف، امروز (اول آبان ماه) با حکم شعبه ۶ دادگاه کیفری یک تهران در اجرای ماده ۴۴ قانون مطبوعات رفع تو

✅روزنامه قانون پس از ۱۲۳ روز توقیف، امروز (اول آبان ماه) با حکم شعبه ۶ دادگاه کیفری یک تهران در اجرای ماده ۴۴ قانون مطبوعات رفع توقیف شد/ایسنا https://telegram.me/lawpress