✅دادگاه عالی قاهره حکم حبس ۲۰ ساله برای مرسی رئیس جمهوری معزول مصر را به اتهام دست داشتن وی در تحریک مردم به انجام اقدامات خشونت آ

✅دادگاه عالی قاهره حکم حبس ۲۰ ساله برای مرسی رئیس جمهوری معزول مصر را به اتهام دست داشتن وی در تحریک مردم به انجام اقدامات خشونت آمیز در مقابل کاخ ریاست جمهوری تأیید کرد https://telegram.me/lawpress