گوید داریوش شاه من پارسی ام، من فرمان دادم به کندن این آبراه، از رودی به نام نیل که در مصر روان است، به سوی دریایی که از پارس می‌ر

گوید داریوش شاه من پارسی ام، من فرمان دادم به کندن این آبراه، از رودی به نام نیل که در مصر روان است، به سوی دریایی که از پارس می رود، پس آنگاه این آبراه کنده شد، چنانکه فرمان من بود و کشتی ها در این آبراه از مصر به سوی پارس رفتند چنانکه خواست من بود.

🔰 کتیبه شاهنشاه داریوش هخامنشی در تاسیس آبراهه داریوش (کانال سوئز)

🌍 @Official_history