🎥 ‏دیالوگ ماندگار فیلم ستارخان.. این مملکت از دوسو داره غارت میشه

🎥 ‏دیالوگ ماندگار فیلم ستارخان

این مملکت از دوسو داره غارت میشه
یکی انگلیسیها و روس ها ، یکی هم خودی ها !
و سوم ساکت ها و بی تفاوت ها


🌍 @Official_history