اولین تمدنی که حروف الفبا داشتند مردمانی بودند در که در ۷۰۰۰ سال بیش در جنوب ایران میزیستند.. 🌍

اولین تمدنی که حروف الفبا داشتند مردمانی بودند در که در 7000 سال بیش در جنوب ایران میزیستند

🌍 @Official_history