● پارسی باستان: خشترپاون. ● پارسی پهلوی: شترپان. ● پارسی نوین: شهربان

● پارسی باستان: خشترپاون
● پارسی پهلوی: شترپان
● پارسی نوین: شهربان

شوربختانه واژه ایرانی "شهربان" به واژه یونانی polis تغییر کرده است!!!

🌍 @Official_history