تصاویری از زنان ایرانی در حال نواختن ابزار موسیقی از دوران باستان تا سده‌ی پیش؛.. 🌍

تصاویری از زنان ایرانی در حال نواختن ابزار موسیقی از دوران باستان تا سده‌ی پیش؛.. 🌍

تصاویری از زنان ایرانی در حال نواختن ابزار موسیقی از دوران باستان تا سده ی پیش؛

اصالت موسیقی و آزادی زن و مرد در فرهنگ اصیل ایرانی

🌍 @Official_history