«رشوه گرفتن به قدرى عادى بود که در هیچ کشورى مانند ایران تا به این حد علنى و بدون خجالت نیست!

"رشوه گرفتن به قدرى عادى بود كه در هيچ كشورى مانند ايران تا به اين حد علنى و بدون خجالت نيست! ايران مملكتى است كه در آن بدون صرف پول نميتوان يك قدم هم برداشت..."

به نقل از رابرت گرات واتسن؛ كه زمان فتحعلى شاه قاجار را نقل ميكند!

🌍 @Official_history