🔴 امروز، آخرین مهلت انتخاب رشته‌محل برای آزمون دستیاری پزشکی است

🔴 امروز، آخرین مهلت انتخاب رشته‌محل برای آزمون دستیاری پزشکی است

🔴 امروز، آخرین مهلت انتخاب رشته‌محل برای آزمون دستیاری پزشکی است

🔸 مرکز سنجش آموزش پزشکی امروز (جمعه ۳۰ فروردین ماه) را آخرین مهلت ثبت انتخاب رشته محل آزمون پذیرش دستیاری اعلام کرد.

🎓 @PhdHi