در نامه فوق امیرکبیر پسر ناصرالدین شاه رابه جرم رشوه ازحکومت قم عزل کرده و به شاه مینویسد:

در نامه فوق امیرکبیر پسر ناصرالدین شاه رابه جرم رشوه ازحکومت قم عزل کرده و به شاه مینویسد:
فرستادم او را به تهران بياورند تا اعليحضرت بدانند اداره امور مملکت با توصیه عمه و خاله نمیشود.