🔻مبنای منطق دوستانی که توصیه می‌کنند تا تغییر دولت ترامپ در آمریکا باید صبر کرد را واقعا درک نمی‌کنی

🔻مبنای منطق دوستانی که توصیه می‌کنند تا تغییر دولت ترامپ در آمریکا باید صبر کرد را واقعا درک نمی‌کنی. اصلا شما فرض کن شخص اوباما به قدرت برگردد. وقتی ببیند شما سال‌ها است که یک‌جانبه و بی‌مطالبه همه تعهدات‌ات به برجام را (بلکه بیشتر از آن را!) اجرا می‌کنی، چرا باید امتیازی بدهد؟

🀄️حسین دهباشى


@antioligarchie