🔻خدا آقای مومن را رحمت کند. پاسخ بدین سوال مهمترین مقدمه بهبود در است …

🔻خدا آقای مومن را رحمت کند. رسانه ملی ساعت‌ها ازخدمات وی به مردم و کشور مطلب پخش کرد اما چرا با این همه تبلیغ، درتصاویر ازحضور #مردم خبری نیست و اکثر معممین‌اند و چرا مدت‌هاست درگذشت اغلب مقامات و نخبگان برای #عموم مهم نیست؟ پاسخ بدین سوال مهمترین مقدمه بهبود #چرخه_سیاستگذاری در #گام_دوم_انقلاب است.


🀄️مهدی صولی


@antioligarchie