اردیبهشت. مشتی امید در جیبهایت بریز. وزندگی را دوباره از سر بگیر

اردیبهشت. مشتی امید در جیبهایت بریز. وزندگی را دوباره از سر بگیر

اردیبهشت
مُشتی امید در جیبهایت بریز
وزندگی را دوباره از سَر بگیر

امیدوارم
اردیبهشت ماه براتون
پرازخیروبرکت
لبریزازموفقیت
سرشارازآرامش باشه
واتفاقهای خوبی براتون
رقم بخوره❤️

💟 @asrare_movafaghiyat