کارهایی را بکن که دوست داری،. جوری باش که دوست داری،. و راهی را برو که حالت را بهتر می‌کند!

کارهایی را بکن که دوست داری ،
جوری باش که دوست داری ،
و راهی را برو که حالت را بهتر می کند !
به اینکه دیگران برایِ تو چه فکری می کنند فکر نکن !
ما اینجا نیستیم که بابِ میلِ دنیا و دیگران باشیم !
ما آمده ایم تا خودمان ،
تعبیرِ رویاهایِ خودمان ،
و برایِ خودمان باشیم ...

#نرگس_صرافیان_طوفان‌

💟 @asrare_movafaghiyat