عزیزان سایبری!.. در هوشمندسازی ربات‌هایتان بیشتر کوشا باشید

عزیزان سایبری!.. در هوشمندسازی ربات‌هایتان بیشتر کوشا باشید

عزیزان سایبری!

در هوشمندسازی ربات‌هایتان بیشتر کوشا باشید. تعداد دیس‌لایک‌های یک پست از تعداد بازدیدهایش نمی‌تواند منطقاً بیشتر باشد و فیک بودن آن‌ها را نشان می‌دهد.

و من ‌الله توفیق

✨ @azarijahromi