محصول خوب ایرانی هم برای تبدیل گفتار به متن داریم

محصول خوب ایرانی هم برای تبدیل گفتار به متن داریم

محصول خوب ایرانی هم برای تبدیل گفتار به متن داریم. بعد از پست قبل، مدیر یکی از این شرکتها، معرفی کارشون رو برام فرستاد. اگه دقتش همینقدر باشه که ادعا شده، واقعا خوبه.

تشکر از «آیپا»

#ازجنس‌فناوری

✨ @azarijahromi