قهرمان همه‌‌ی مردمی، حاج قاسم سلیمانی….. ✨

قهرمان همه‌‌ی مردمی، حاج قاسم سلیمانی….. ✨

قهرمان همه‌‌ی مردمی، حاج قاسم سلیمانی…

✨ @azarijahromi