توکن WOJ فانکشن‌های خطرناکی در قرارداد هوشمندش داره و صد در صد اسکم هست. جهت اطلاع …

توکن WOJ فانکشن‌های خطرناکی در قرارداد هوشمندش داره و صد در صد اسکم هست. جهت اطلاع.

@cryptobyalireza